Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej zwana „Polityką”) zawiera informacje związane z przetwarzaniem przez administratora strony internetowej www.ballaya.pl Twoich danych osobowych, jak również z wykorzystywaniem plików cookies. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych jest Beata Drozd prowadząca działalność pod firmą Ballaya, z siedzibą w 36-062 Zaczernie 218 Ł,  dalej zwana „Administrator”ub „Ballaya”. 

Możesz kontaktować się z Administratorem drogą mailową pisząc na adres: biuro@ballaya.pl

ZWAŻYWSZY ŻE, Administrator prowadzi sklep internetowy z odzieżą pod marką Ballaya;
ZWAŻYWSZY ŻE, Administrator w celu prowadzenia wyżej opisanej działalności przetwarza, gromadzi i wykorzystuje dane osobowe klientów; 

Administrator niniejszym oświadcza: 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane klienta będą przetwarzane w celu:
  a. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw klienta i w związku z tym archiwizowania jego żądań kierowanych do Administratora lub w celu informowania klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  b. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. zawarcia i wykonania umowy – kiedy klient rejestruje konto w sklepie internetowym Ballaya lub kiedy dokonuje zakupy za pośrednictwem platformy internetowej www.tyszert.com – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach –– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  e. tworzenia profilu Klienta na podstawie jego preferencji i upodobań w celu wysyłania spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f. Tworzenia profilu klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 2. Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał dane Klienta przez następujący czas:
  a. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw Klienta i w związku z tym archiwizowania żądań Klienta kierowanych do Administratora oraz informowania Klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
  b. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
  c. zawarcia i wykonania umowy – kiedy Klient rejestruje konto na platformie internetowej Ballaya lub kiedy dokonuje zakupu na stronie internetowej www.tyszert.com – do upływu terminów przedawnienia,
  d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
  e. wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że klient wcześniej wycofa swoją zgodę,
  f. tworzenia profilu klienta na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania klientowi spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu,
  g. tworzenia profilu klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej klient wycofa swoją zgodę.

 3. Podanie danych Klienta jest:
  a. obowiązkiem prawnym – kiedy wymagają tego przepisy prawa
  b. warunkiem zawarcia umowy – kiedy klient rejestruje konto lub dokonuje zakupów,
  c. warunkiem wysyłania klientowi informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera
  d. warunkiem przesyłania klientowi spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów – odnośnie tworzenia profilu klienta.

 

3. UPRAWNIENIA KLIENTA

1.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO klientowi przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo do informacji, jakie dane osobowe klienta są przez przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
b. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) klient ma prawo zażądać ich sprostowania;
c. w określonych sytuacjach klient może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być Administratorowi potrzebne; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania danych doszło niezgodnie z prawem; jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
d. w przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy, klient ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
e. jeśli klient uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, klient może również zażądać, aby Administrator przez określony czas,(np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
f. Administrator przetwarza dane osobowe klienta m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania swojej zgody;
g. w celu przetwarzania danych osobowych klienta w związku z prowadzoną działalnością Ballaya poprosił lub poprosi klienta o wyrażenie zgody. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej wiadomości mailowej;
h. klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

4. PLIKI COOKIES

 1. Administrator oświadcza, że platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej klient akceptuje poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu klienta (np. komputerze, telefonie) plików cookies.

 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.

 4. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy,
  b. statystycznym,
  c. przystosowania Platformy do preferencji Użytkowników.

 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

 7. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.

 8. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1.       Polityka obowiązuje od dnia 1.01.2019 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną klientowi udostępnione drogą mailową na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika.