REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BALLAYA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep pod domeną www.ballaya.pl jest BALLAYA Beata Drozd z siedzibą w: 36-062 Zaczernie 218 Ł, (zwana dalej” Sprzedawcą”).

 2. Wszystkie towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie towary prezentowane w sklepie są zaprojektowane i uszyte w Polsce.

 4. W przypadku pozyskania danych osobowych Klientów, Sprzedawca będzie ich administratorem oraz będzie dokonywał ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) oraz zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych z dnia (zwany dalej „Rodo”)  .

 5. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) oraz ustawa Kodeks cywilny.

 6. Osoba zainteresowana zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą określana będzie w dalszej części mianem Klienta.

 7. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Zdjęcia mają charakter poglądowy, jednakże staraniem Sprzedawcy towary prezentowane są w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistego wyglądu. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

 8. Dla sprawnej realizacji zamówień przez Sprzedawcę Klient powinien przekazywać niezbędne dane zgodne z prawdą, aktualne oraz precyzyjne. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych uniemożliwia to lub utrudnia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

 9. Zawarcie umowy przez Klienta i dokonywanie zakupów będzie możliwe w następujący sposób:
  9.1 bez procedury rejestracji Klienta w Sklepie,
  9.2. poprzez założenia konta – w tym przypadku Klient uzyska dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym w szczególności historii zamówień, statusu zamówienia, numeru przesyłki, schowka czy programów rabatowych, o ile takowe zostaną przez Sprzedawcę wprowadzone.

 10. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę możliwości składania zamówień innymi środkami, np. przez telefon lub drogą mailową, Klient zobowiązany jest do zaznajomienia się z zapisami Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Rozmowy z Klientami będą mogły być rejestrowane przez Sprzedawcę w celu zapewnienia należytej jakości obsługi.

 11. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie całego świata. Przesyłki na terenie Polski są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej In Post. Wysyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.   Przesyłki na terenie kraju o wartości powyżej 400 PLN wysyłane są bezpłatnie. Za przesyłki pobraniowe bez względu na wartość zamówienia pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

 12. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług VAT. Ewentualne koszty przesyłki zawarte są w osobnej pozycji.

 13. Uprawnieniem Sprzedawcy jest wprowadzanie zmian do oferty Sklepu, w tym przede wszystkim dokonywanie zmian w cenach towarów w odniesieniu do aktualnych wycen produkcji, przy czym wprowadzane zmiany nie dotyczą osób, które zawarły umowę sprzedaży przed wprowadzeniem zmian.

2. OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

 1. Dla dokonania zakupów w Sklepie Klient:

  Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją Strony i usprawnianiem jej funkcjonalności. O przerwie w działalności Sklepu informować będzie informacja wyświetlana na stronie głównej Sklepu i/lub na innych kanałach komunikacji z Klientem (np. Facebook, Instagram).
  1. dokonuje swobodnego wyboru towarów znajdujących się na Stronie i będących w aktualnej ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności dokonując wyboru rozmiaru, koloru czy innych cech danego towaru, o ile wybór w danym przypadku jest możliwy;

  2. po dokonanym wyborze towaru należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”;

  3. w kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru formy płatności i sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę, ma też możliwość dokonania zmian w zamówieniu, ewentualnie zrezygnować z zakupów w Sklepie. Ukończenie dokonania zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „Przejdź do kasy”.

  4. w kolejnym kroku Klient winien podać dane umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie podanie w/w danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym okresie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdza poprzez zaznaczenie opcji „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin”.

  5. w kolejnym kroku Klient winien podać dane umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. W przypadku Klientów posiadających konto w Sklepie podanie w/w danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym okresie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdza poprzez zaznaczenie opcji „Przeczytałem/Przeczytałam i akceptuję Regulamin”.

  6. Ukończenie zamówienia następuje po realizacji pkt 1a – 1e i wybraniu przycisku „Kupuję i płacę”.

  7. Z momentem ukończenia zamówienia pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub nieprawdziwe. Sprzedawca informuje Klienta o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia, umożliwiając tym samym Klientowi uzupełnienie bądź sprostowanie danych, celem możliwości realizacji zamówienia.

 3. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy realizacja danego zamówienia nie będzie możliwa z powodu braków towaru (przykładowo gdy na dany towar jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. W przypadku gdy Klient dokonał już płatności, zapłacona należność zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona lub też zostanie zaproponowana inna rzecz o tożsamej wartości w odniesieniu do pierwotnego zakupu (inny kolor, model). W przypadku gdy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, Klient ma prawo bądź do realizacji zamówienia częściowego bądź też prawo do odstąpienia od umowy w całości.

 4. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na adres Klienta podany przez niego w zamówieniu zawierającego oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i zawarciu umowy. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych towarów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.

 5. Poprzez zgodę na treść Regulaminu Klient wyraża także zgodę na kontakt ze Sklepem poprzez e-mail.

 6. Czas odpowiedzi na zapytania Klientów wynosi do 10ciu dni roboczych.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

 1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności za towar i koszty dostawy:
  a) Przelewy24 – zapłata następuje gotówką do rąk kuriera dostarczającego zamówienie;
  b) płatność za pobraniem następuje gotówką do rąk kuriera dostarczającego zamówienie

 2. W przypadku gdy płatność elektroniczna nie będzie możliwa lub transakcja nie zostanie ukończona, Klient będzie miał możliwość do zmiany sposobu płatności na płatność za pobraniem bądź otrzyma niezbędne dane do dokonania przelewu. Zmiana sposobu płatności z wybranego podczas realizacji zamówienia, wymaga kontaktu mailowego Klienta ze Sprzedającym w celu dokonania ustaleń. Dane do przelewów bankowych znajdują się również w zakładce kontakt na stronie Sklepu.

 3. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub też za przesłanie potwierdzenia płatności za zamówienie drogą mailową na adres mailowy Sprzedawcy. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową, możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na płatność Klienta do 10. dni kalendarzowych
 4. Standardowy czas realizacji zamówień Sklepu to 2-10 dni roboczych. Jeśli termin miałby być przekroczony przez Sprzedawcę, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

 5. Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki, a w przypadku braku możliwości doręczenia kurier pozostawia Klientowi stosowną informację – awizo.

 6. Wraz z zamówieniem Klientowi dostarczany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie zawarte w uwagach do zamówienia w Sklepie).

 7. Uwagi dotyczące obsługi zamówień (np. preferowane godziny dostawy) Klient winien przekazać w polu: „Uwagi do zamówienia”, widocznym podczas realizacji zamówienia.

 8. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi ewentualnej reklamacji, Klient winien przy odbiorze przesyłki sprawdzić stan opakowania przesyłki i ewentualne zastrzeżenia zgłosić kurierowi celem sporządzenia protokołu stwierdzającego istnienie wad, braków lub uszkodzeń.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BALLAYA Beata Drozd z siedzibą w: 36-062 Zaczernie 218 Ł,  który w tym zakresie pełnić będzie funkcję administratora danych osobowych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane osobowe Sprzedawca wykorzystywać będzie wyłącznie do realizacji zamówień oraz do przesyłania (o ile Klient wyrazi na to zgodę) informacji o nowych towarach, ofertach promocyjnych i treściach reklamowych.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do gromadzenia danych osobowych z najwyższą starannością oraz do chronienia tych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 3. Klient ma prawo odmówić podania danych osobowych, jednakże w takim przypadku Sprzedawca nie będzie miał możliwości realizacji zamówienia.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin stanowi integralną część zamówienia oraz zawieranej umowy sprzedaży. W przypadku wprowadzania zmian w Regulaminie, Strony związane są Regulaminem obowiązującym w dacie złożenia przez Klienta zamówienia.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 3. Sprzedawca informuje Klienta, iż Klient ma możliwość złożenia skargi na Sprzedawcę w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), która stanowi internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR), dostępne pod adresem ec.europa.eu/odr. Sprzedawca informuje, iż wskazana metoda rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny, czyli Sprzedawca nie jest zobowiązany do skorzystania z tej metody rozwiązywania sporów.

 4. Spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem rozpatrywać będą właściwe sądy powszechne.

 5. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub miało stać się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają dla Stron wiążące. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione przez Sprzedawcą zapisami zgodnymi z prawem.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.

 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

 3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu.